in

Jasmina Vasović jedini kandidat za predsednika Vrhovnog kasacionog suda

Vasović je nakon razgovora sa članovima Komisije ocenjena najvišom završnom ocenom, a u skladu sa “Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda”.

Naredni korak Komisije je da pribavi mišljenje Opšte sednice VKS i nadležnog odbora Narodne skupštine, a potom predsednika VKS bira Narodna skupština na mandat od pet godina.

Vasović je na funkciji sudije VKS izabrana u oktobru 2018. godine i postupa u krivičnoj materiji.

Predsednik VKS, najvišeg suda u zemlji, je po funkciji i predsednik VSS.

U svom Programu za unapređenje rada sudova Vasović je istakla pet osnovnih, ali ne i jedinih ciljeva kojima će težiti tokom svog mandata.

To su: Posvećen rad na obezbeđenju jedinstvene sudske primene prava i jednakosti stranaka u sudskim postupcima, unapređenje stručnosti pravosuđa, unapređenje transparetnosti i dostpnosti pravosuđa, poboljšanje efikasnosti pravosuđa i institucijalno jačanje suda i saradnja sa drugim institucijama.

Svaki od ovih ciljeva detaljno je obrazložen u Programu koji je objavljen na sajtu VSS.

Sudija Vasović, poreklom iz Čačka, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine, a pravosudni ispit je položila pet godina kasnije.

Za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu izabrana je 27. decembra 2001. godine, gde je do juna 2002. godine bila raspoređena u istražno odeljenje, a od juna 2002. godine do jula 2003. godine u građansko odeljenje.

U periodu od 2003. godine do 2009. godine bila je raspoređena da postupa u krivičnom odeljenju Prvog opštinskog suda u Beogradu, a 6. decembra 2009. godine izabrana je za sudiju Višeg suda u Beogradu, gde je do decembra 2011. bila raspoređena u istražno odeljenje.

Nakon toga radila je u krivičnom odeljenju istog suda, do izbora za sudiju Apelacionog suda u Beogradu 22. oktobra 2013. godine, gde je takođe radila kao sudija krivičar.

Od januara 2015. godine postupala i u predmetima Posebnog odeljenja za organizovani kriminal.

Predstavnik je Srbije u Evropskoj pravosudnoj mreži, član je Programskog saveta Pravosudne akademije, mentor, predavač i trener na Pravosudnoj akademiji.

Učesnik je brojnih seminara iz oblasti pravosuđa u zemlji i inostranstvu, bila je član radne grupe i autor je predgovora za Zakon za suđenje u razumnom roku, autor je više radova objavljenih u pravosudnim biltenima, navodi se u biografiji Jasmine Vasović, objavljene na sajtu VKS.

Trenutno, sudija Dragomir Milojević obavlja funkciju predsednika VKS u stanju vršioca funkcije, koja mu je poslednji put produžena početkom decembra na šest meseci, odnosno do izbora novog predsednika VKS.

Prethodno je na toj funkciji bio od 2013. do 2018. godine.

Prema Zakonu o sudijama, predsednik VKS bira se na period od pet godina i ne može biti ponovo biran.

Predsedniku VKS može da prestane funkcija pre isteka vremena na koje je izabran na lični zahtev, prestankom sudijske funkcije ili razrešenjem iz ovim zakonom propisanih razloga za razrešenje predsednika suda, navodi zakon.